PHARBACO-NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I

Hạng mục:

Cung cấp thiết bị xử lý không khí AHU, DHU, PAU, FFU.

Địa chỉ:

Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội.